به علت حجیم بودن فیلم و مدت زیاد آن توصیه می شود dvd مربوطه را از خود ایشان بخرید .
با تشکر


مراسم زنجیرزنی به علت زیاد بودن و حجم بالا در آپلود به صورت کامل ارسال نخوادشد