باز چرخ فلک گشت محرم شد

                                   

                تا سوم محرم فرصت دارید عکس های خود را برای طرحی استیکر های تلگرامی فش به ما ارسال کنید
                                                                       آدرس ها
                                                                     @madahifashi 

 در  گوگل و تلگرام و اینستاگرامبخش اول استیکر ها ی ساخته شده تلگرامی ما

https://telegram.me/addstickers/Madahifashi