در دفاع از این حرکت خودم باید بگم وقتی عده ای از دیجی جواد مقدم و یا دکتر میثم مداح می سازند این بار من هم از خوش صدا های هم زبانم صدا منتشر می کنم که باشد سبب کار خیری.یه نکته دیگه رو متذکر بشم و سپس لینک های دانلود بزارم 

اونم این که حسین قیام نکرد که من و شما برایش گریه کنیم 

بلکه قیام کرد که دین محمد را احیا کند و امر به معروفی کند به حاکمان زمانش حال پیدا کنید سن میوه فروش را.