از آن جایی که خیلی ها هستن که در فش که عمالی را انجام می دن که پشتوانه مذهبی نداره پس تکلیف دیدم اینو بفرستم.


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 1 ثانیه