جشنی که از دستم رفت اونایی که تهران تشیف دارن حتما برن .