این سخنرانی در سه قسمت بوده .


قسمت اولقسمت دومقسمت سومدوستان بعد از دیدن این فیلم ها فاتحه ای نصار روح آن مرحوم کنید.


تا نزدیک به ایام محرم فعالیت های وبلاگ به موضعات پیرامون و شرعیت عقلانی و...می پردازد.