چشم چرانی


کاش می شود جلوی این مشکل را گرفت اما امان که نشده و نمی شود.


با این که امسال هم معشوق راندیدم               ولی انگار او را دیدم کمی هم شاید به دنبالش دویدم


بنده به کرار این قضیه را دیده ام اما نشود حلش کنم به قول دوستی 

(محرم و مراسم سر خاک رفتن مراد دهند دوستی و کار هایی است که اینجا بهتر است آن بعدش باز نشود)


با این که امسال هم معشوق راندیدم               ولی انگار او را دیدم کمی هم شاید به دنبالش دویدم

        ای هات که خیلی بیش ندیدم                  ولی انگار مزه ی عشقش چشیدم

به نظر من و تمامی صاحبان قلم چه روانشناس و چه اهل دین 

اینگو عاشق شدن هیچ سود برای هیچ کس نداشته و ندارد پس آدم شویم

بیاید آن اندک قیرتمان را هم فراموش نکنیم                جای سر پوش گذاشتن ایندفه کاری کنیم

                                            شاید درد مهدی را کم تر کنیم


شلعر و مقاله نویس چایی

تقدیم به یار یاوران عاشق واقعی(....)