این فایل مربوط به سال 1376 است و از آرشیو آقای علی طاهری می باشد


نسخه تصویری

دانلود از گوگل درایور



نسخه صوتی 

دانلود از گوگل داریور