لازم به ذکر است تمامی فیلم های ده ی 70 از آرشیو علی طاهری به ما رسید که از ایشان ممنونیم.