سلام


به زودی احکام عزای آل عبا حسین ابن علی عیله سلام را با استفتا هایی از مراجع تقلید شیعه  به شما ابلاغ می کنم.
یا حق